5th solo exhibition/Dreams on Danube Banks/Belgrade


     Prva serija selektovanih fotografija iz foto-dnevnika Zemuna, koji dugo godina raste, kritikujući iili hvaleći svoj komšiluk u svakom smislu.“Rad sa vodenom površinom u kojoj se ogleda ograda uokvirena nebom prvenstveno stremi ka predstavljanju same supstance vode do njene karakteristične prozirnosti, a manje se bavi odrazom kao temom. Samo li se pomisli da je predmet potpuno uhvaćen u svojoj čistoj formi, njegova beskrajna prozirnost upije pogled, dajući mu iluziju da u njega uranja, kao pod kožu sve do finih krvnih sudova i nerava koji se pod njom prepliću. Za pogled doslovno ne postoji konačno odredište. Nosilac kolorita i efekta prozirnosti nije ništa drugo do autorkina sposobnost da razume esencijalnu snagu fotografije i pronađe autentično rešenje za problem kako uhvatiti svetlost. Bilo da su to sunčevi zraci koji prolaze kroz rastinje ili ljuljaška uhvaćena u svetlosti, jezera i močvare na oštrom vazduhu, ili scene iz grada pod velom napadalog snega, svuda, iako suptilno, predeo treperi. 
Rekao bih da osnovna hipoteza kojom se autor vodi nije u sprečavanju trenutka da umakne, već da meku svetlost u svoj njenoj lakoći iskoristi da obuhvati prizor. Poništavanjem brzine blende ili udaljenosti od predmeta koji odlikuju fotografiju, odnosno „hitrine“ koju poseduje sam fotograf – onoga što je Huserl prozvao „unutrašnjom vremenskom svešću“ – pokazala je jedinstvenu moć ne umetničkog već upravo fotografskog izražavanja.“ 

text: Tetsuya Miyata (iz kritike za samostalnu izložbu fotografija “Panta Rhei”, Steps galerija,Tokyo,2012.)
prevod: Bojana Pavlašević 

 


Photo exhibition “Dreams on Danube banks/Snovi na obalama Dunava” will take place at Jazz Club Cekaonica, in BIGZ building, from the 3rd of May until 23rd. Author Milica Nikolić Micikitis will show her works which are just one part of the entire opus titled as  ”Zemun Photo-Journal”.
Milica Nikolić graduated on Department for conservation and restoration in 2010 at Academy of Applied Arts in Belgrade, Serbia. She exhibited on many solo and group exhibitions in Serbia, Macedonia and Japan.
“Working with the water surface where the reflected sky fence framed primarily aims at presenting the substance leading to its characteristic transparency and less engaged in reflection as a theme. Only if you think that the case is completely caught up in its pure form, its endless transparency absorbed look, giving it the illusion of being immersed in it, as well as under the skin until the fine blood vessels and nerves that are under it, intertwined. For the view literally there is no final destination.


The holder of colors and transparency effects is nothing to authoress ability to understand the essential power of pictures and find an authentic solution to the problem of how to catch the light. Whether it be the sun’s rays passing through the overgrowth or swing caught the light, lakes and wetlands in the crisp air, or scenes from the city under a veil of fallen snow, everywhere, though subtle, landscape flashing.I would say that the basic hypothesis that the author did not lead to the prevention of the moment to escape, but the soft light in all its ease of use to capture the scene. Canceling shutter speed or distance of objects that are characterized by photo or “alacrity” which possesses the photographer – what Husserl called “inner time consciousness” – showed a unique power not art but rather photographic expression. “ by Tetsuya Miyata
photos by: Branko Brandajs&Bosko ĐjuričkovićComments

Popular Posts