Genius Loci

Genius Loci from Milica Nikolic on Vimeo.                                      


(scroll down for English)

Izložba analogne fotografije i prostorne instalacije "Genius Loci", Milica Nikolić
Kula Gardoš, Zemun
Otvaranje izložbe 19. aprila u 19h i traje do 29.4.2017. 
Radno vreme Milenijumske kule na Gardosu 12-20h.
https://www.facebook.com/ZemunskakulanaGardosu/

Serija fotografija rađena analognom kolor tehnikom sa različitih vrsta filmova. Prostorna instalacija "proklijale" fotografije je štampana na ručno pravljenom papiru sa pažljivo odabranim autohtonim semenjem biljaka. Kadorvi koji okružuju instalaciju su inspirisani osećajima prisutnosti nevidljivih zaštitničkih duša, Genius Loci (lat.), na mestima kao što su Veliko Ratno Ostrvo, obale Dunava, sokaci i bregovi Zemuna. Tokom izložbe čete imati prilike da priuštite limitirane primerke foto-razglednica na ovom neobicnom medijumu koju možete da čuvate ili zasadite.
Hvala manifestaciji Beogradski mesec fotografije, štampariji Digikom Finegraf i AS štamparijiMiodrag Bazdaru na ustupanju foto-laboratorije, kao i svim prijateljima i porodici na podšci.
Izložbu otvara akademski slikar Milan Tucović.

O autorki:
Milica Nikolić (1986) diplomirala je na katedri za konzervaciju i restauraciju 2010. godine na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu. Autorka je 7 samostalnih izložbi i učestvovala na brojnim grupnim izložbama i projektima u Srbiji, Makedoniji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Austriji, Japanu.. Član je ULUPUDS-a od 2013.godine. Organizovala je više umetničkih izložbi i kulturnih projekata kao što su ,,Foto-Narativi”. Živi i radi u Zemunu kao nezavisna multimedijalna umetnica i fotografkinja.
kontakt: micikitis@hotmail.com

info@kulanagardosu.com
_____________________________________________________________________________________


                             

Here you can listen the playlist following the project.


analog prints on Fuji pearl color paper self-developed on Durst RCP20

Photography and art installation exhibition "Genius Loci"

by Milica Nikolić

Gardoš tower, Zemun
19. – 29.4.2017.
Exhibition opening 19.4.2017. at 19h
Grados tower working ours (usually) 12-20h.
https://www.facebook.com/ZemunskakulanaGardosu/
The photo-series of an analogue color prints from various negatives. Mixed media installation with "germinated" photography is printed on self made seed-paper carefully selected autochthonous plants. The capture which surrounds an installation is inspired by feeling of invisible protective spirits of the places, Genius Loci (lat.), on The Great War Island, Danube river banks, hillocks and alleys of Zemun. During the exhibition you will have the opportunity to afford limited photo-postcards in this unusual medium that can be framed or planted.
Special thanks to Belgrade Photo Month , FinegrafDigikom and AS printing houseMiodrag Bazdar for afford to use a photo-lab, and many friends and family.

About author:
Milica Nikolic (1986.) was graduated on Department for conservation and restoration 2010, at The Academy of Applied Art in Belgrade, Serbia. Author of 7 self exhibitions and participated in many group exhibitions and projects in Serbia, Macedonia, UK, Germany, Austria, Japan.. Member of the Association of Serbian Artists and Designers of Serbia (ULUPUDUS). She had had organized a few art exhibitions and cultural projects such as “Photo-Narratives”. Live and work in Zemun as an independent multimedia artist and photographer.
contact: micikitis@hotmail.com
info@kulanagardosu.com


Comments

Popular posts